MENU

DONG DING

FROZEN PEAK
WULONG
ORGANIC

Lugu, Nantou, Taiwan

...

AROMA
...
TASTE
...

CULTIVAR: Cui Yu + Jin Xuan
HARVEST: Spring, 2023

FROZEN PEAK from LUGU, NANTOU, TAIWAN

ORIGIN
...

ORGANOLEPTICS
...
AN SHIM TEA - TAIWAN
Try one of the best Taiwanese tea from AN SHIM TEA COLLECTION